Povrat i zamjena - webshop

REKLAMACIJE - WEBSHOP

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača članak 72. - kupac može raskinuti Ugovor o kupnji
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od14 dana
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zanja pošiljka robe
(4) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovog članka započine teći od dana sklapanja ugovora.


U skladu s odredbama Zakona o zaštitti potrošača Članak 79. - Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
(1) ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjekaako usluga bude u potpunosti ispunjena
(2) predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna opromjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(4) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(6) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
(7) predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
(8) potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanjja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
(9) predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
(10) predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
(11) ugovor sklopljen na javnoj dražbi
(12) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da je time izgubio pravo na jednostrani raskid ugov

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam, a robu mora vratiti u roku od 14 dana (Članak 77 ZoZP). U skladu s Zakonom Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (otpakiranje rabe, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i sl.), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe (Članak 77 ZoZP). Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s velikim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednokratni raskid Ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine Ugovor i to putem obrasca za raskid Ugovora koji možete preuzeti OVDJE. Povrat novca (osim za iznos dostave) izvršiti će se na isti način na koji je Kupac napravio uplatu.

ZAMJENA ROBE
Roba se može vratiti (o svom trošku) u roku 14 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj ambalaži i na adresu tvrtke GAVROPROM d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 42b, 10020 Zagreb.Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosnoako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Zamjena robe isključuje robu koja je korištena. Kod zamjene robe treba biti priložen original račun.
 

UVJETI ZA RASKIDANJE UGOVORA U WEBSHOPU


1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (GAVROPROM d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 42b, 10020 Zagreb, telefaksom (01/662 21 77) ili elektroničkom poštom (webshop@gavroprom.hr), u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora (izdavanja računa). Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. „Obrazac za jednostrani raskid ugovora

2. Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, osim troškova isporuke (dostave), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

3. Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

4. Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 

PISANJE PRIGOVORA


Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.
  • Na adresu: GAVROPROM d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 42b, 10020 Zagreb
  • Na e-mail adresu: webshop@gavroprom.hr
  • Na fax broj: 01/662 21 77
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. GAVROPROM d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.