0

Povrat i zamjena - webshop

REKLAMACIJE - WEBSHOP

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača članak 72. - kupac može raskinuti Ugovor o kupnji.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zanja pošiljka robe.


U skladu s odredbama Zakona o zaštitti potrošača Članak 79. - Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
(1) ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjekaako usluga bude u potpunosti ispunjena
(2) predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna opromjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
(3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
(4) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
(5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
(6) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam, a robu mora vratiti u roku od 14 dana (Članak 77 ZoZP). U skladu s Zakonom Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (otpakiranje rabe, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i sl.), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe (Članak 77 ZoZP). Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s velikim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednokratni raskid Ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine Ugovor i to putem obrasca za raskid Ugovora koji možete preuzeti OVDJE. Povrat novca izvršiti će se na isti način na koji je Kupac napravio uplatu.

ZAMJENA ROBE
Roba se može vratiti (o svom trošku) u roku 14 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj ambalaži i na adresu tvrtke GAVROPROM d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 42b, 10020 Zagreb. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Zamjena robe isključuje robu koja je korištena. Kod zamjene robe treba biti priložen original račun.

UVJETI ZA RASKIDANJE UGOVORA U WEB SHOPU

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (GAVROPROM d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 42b, 10020 Zagreb, telefaksom (01/662 21 77) ili elektroničkom poštom (webshop@gavroprom.hr), u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora (izdavanja računa). Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. „Obrazac za jednostrani raskid ugovora

2. Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena, a trošak povrata snosi kupac.

3. Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

4. Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe snosite sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

PISANJE PRIGOVORA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

 • Na adresu: GAVROPROM d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 42b, 10020 Zagreb

 • Na e-mail adresu: webshop@gavroprom.hr

 • Na tel broj: 01/662 2180

 • Na fax broj: 01/662 2177

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. GAVROPROM d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.
 

GARANCIJA I SERVIS

»Jamstvo za ispravnost prodane stvari« je svaka obveza trgovca ili proizvođača koju, osim odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, oni preuzimaju, a temeljem koje su dužni izvršiti povrat plaćenog ili zamijeniti, popraviti odnosno servisirati robu ako roba ne odgovara specifikacijama ili zahtjevima postavljenima u ispravi o jamstvu, odnosno u oglašavanju dostupnom prije ili u vrijeme sklapanja ugovora.
Izvor: Zakon o zaštiti potrošača NN 14/19; Pojmovi, čl. 5. (NN 110/15)

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača ikoma.hr smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

 

MATERIJALNI NEDOSTACI NA ISPORUČENOJ ROBI

Ukoliko na isporučenoj robi postoje oštećenja (materijali nedostatci) potrebno ih je odmah reklamirati dostavljaču. Dostavljačeva je dužnost da o tome odmah napravi zapisnik. Ukoliko propustite reklamirati isporučenu robu po preuzimanju, smatrati ćemo da ste robu preuzeli u ispravnom stanju i naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti. Prodavatelj također ne preuzima odgovornost ukoliko dođe do nenamjerne štete prilikom isporuke robe kao što su:
 • Propadanje terena i ulaza na posjed (ukoliko je dostava vršena teškim teretnim vozilom)
 • Oštećenja nastala zbog preuskih ulaza u posjed i prolaza kroz posjed
 • Oštećenja na robi nastala prilikom pružanja dodatnih usluga na zahtjev kupca (npr. dizanje na krov, balkon…)
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.       

 Materijalni nedostatak može se uvažiti kada:

 • artikl nema karakteristike potrebne za njegovo normalno korištenje ili promet,

 • artikl nema karakteristike koje su potrebne za posebno korištenje zbog čega ga kupac kupuje, a koje je prodavaču poznato odnosno moralo bi mu biti poznato,

 • artikl nema karakteristike ili odlike koje su izričito ili prešutno dogovorene odnosno propisane,

 • prodavač je izručio artikl koji nije u skladu s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

Kako se provjerava primjerenost artikla?

Provjerava se pomoću drugog besprijekornog artikla iste vrste, istovremeno s izjavama proizvođača, odnosno navođenjima na samom artiklu.

Kako se materijalni nedostatak uvažava?

Kupac nas mora obavijestiti o eventualnom materijalnom nedostatku s detaljnim opisom istog u zakonom propisanom roku. Kupac nam istovremeno omogućava pregled artikla.

Pravo na uvažavanje materijalnog nedostatka na artiklu detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju povrata artikla, kupac je dužan obratiti se prodavaču putem e-maila na webshop@gavroprom.hr i dogovoriti se za preuzimanje artikla na unaprijed dogovorenoj adresi. U tom slučaju troškove vraćanja artikla snosi prodavač to jest tvrtka Gavroprom d.o.o. a sve informacije koje su nam potrebne za preuzimanje pošiljke na adresi kupca dogovoriti ćemo putem e-maila ili telefonskog poziva.


ODR PLATFORMA

Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.       

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj. A ukoliko to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Republici Hrvatskoj.